Zadania wspólne

  1. Wydanie publikacji prezentującej wybrane produkty lokalne w 3 wersjach językowych (angielski i partnerów). Wydanie publikacji obejmuje nakład 800 egzemplarzy publikacji: po 200 egz. dla każdego z partnerów, dla lidera projektu 400 szt. Koszt zawiera opracowanie, skład, wydrukowanie, tłumaczenie i wersje elektroniczną. Format A4, 48 stron + 4 strony okładki, papier kreda 170g środka i 250g okładki, szyte drutem, druk 4+4,
  2. Utworzenie strony internetowej do prezentacji produktów lokalnych wypracowanych w projekcie w 3 wersjach językowych oraz wypracowanie wspólnej koncepcji prezentacji produktów i ich promocji poprzez wymianę doświadczeń.
  3. 3 wizyty studyjne (od 3 do 5 dni) partnera z Hiszpanii do Polski i partnerów z Polski do Hiszpanii – zapoznanie się z obszarami LGD Przyjazne Mazowsze oraz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy oraz Mancomunidal de DesarolloCondado de Huelva, z  ich  lokalnymi produktami  oraz spotkanie  z  przedstawicielami  grup społecznych w celu wymiany doświadczeń.
  4. Promocja produktów lokalnych – LGD –PM oraz SSS-LGD zakupią produkty wytwarzane przez lokalnych wytwórców. Chcemy ich wypromować i pokazać lokalne produkty, które są wyrabiane na naszym obszarze.

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze Projekt pt. „Co wieś to inna pieśń”
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.